Shareholders

1.Mr. Rasik Chotalal Kantaria – rasik@primekenya.co.ke
2.Mrs.Naheed Akhtar Khan – rehan.khan@makhaninsurance.com
3.Ramniklal Mehta – shailesh.mehta@phillipsafrica.com
4.Estate of the late Kirit Chandulal Patel (Mrs. Kumud Kiritkumar Patel) – mihir@resources.co.ke; audit@resources.co.ke
5.Prime Bank Ltd – rasik@primekenya.co.ke
6.Estate of the Late Bimlkumar Ramniklal Shah (Mrs. Bhartiben Bimalkumar Shah) – bhartibimal@hotmail.com
7.Mrs. Mona Durgesh Shah – insure@richlands.co.ke
8.Mr. Sudhir Trivedi – shivinsbro@nbi.ispkenya.com
9.Wyken Properties Ltd – jnjadv@gmail.com

close
.site-info { display: none; }